nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 7

De brandweer verlegt haar grenzen – Eindrapport afstemmingsorgaan regionale brandweren – september 1993

7 Aanbevelingen
Vanuit de bovenstaande samenvatting komt het Afstemmingsorgaan tot de conclusie dat nu de gemeente- en regiobesturen aan zet zijn. Zij zullen nu de noodzakelijke veranderingen snel tot stand moeten brengen. Het Afstemmingsorgaan geeft daarnaast de Minister van Binnenlandse Zaken in overweging om na goed overleg met de vertegenwoordigers van het veld, ter ondersteuning van genoemde besturen, de volgende concrete maatregelen te treffen:

* Een periode van twee jaar vast te stellen waarbinnen alle regio’s het gewenste reorganisatieproces zullen moeten doorlopen.
* De regio’s uit te nodigen een bestuurlijk vastgesteld stappenplan op te stellen waarin zij aangeven hoe zij, binnen de termijn van twee jaar, de gewenste versterking van de regio tot stand zullen brengen. Het regionaal stappenplan dient in de visie van het
Afstemmingsorgaan ten minste de onderstaande ijkpunten te bevatten:

I. Inventarisatie
Een objectieve inventarisatie van alle brandweertaken. Deze inventarisatie dient inzicht te geven over:

* de omvang van de taken,
* het ervoor beschikbare personeel,
* de omvang van de budgetten,
* de mate waarin de taken worden uitgevoerd,
* de mogelijkheden om door overdracht van taken tot een meer effectieve en efficiënte invulling van de taakuitvoering te komen.

II. Bestuurlijke besluitvorming
Besluitvormingsprocedures die een slagvaardige regionale besluitvorming mogelijk maken.

Bestuurlijk vastgestelde, bindende regionale beleidsplannen voor de taakvelden pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg, die uitsluitsel geven over:

* de gemeentelijke taken, bevoegdheden en budgetten die aan de regio worden overgedragen,
* een organisatiemodel voor de regionale brandweer waarin tot uitdrukking komt hoe, met gebruikmaking van het beschikbare (ook gemeentelijke) personeel gestalte gegeven wordt aan:
***de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het regionale management,
***de specialisatie op het gebied van de diverse taakvelden.
* de wijze waarop de gemeentelijke taakuitvoering op brandweergebied aansluit op die van de regio,
* de wijze waarop de investeringen voor de brandweer in een regionaal kader op elkaar afgestemd worden.

III. Implementatie
* Definitieve besluitvorming over de implementatie van de bovenbedoelde beleidsplannen.
* Start van de implementatie.

IV. Evaluatie
Afsluiting van de reorganisatieperiode met besluitvorming over de evaluatie.

In verband met de voor het veranderingsproces belangrijke synchronisatie dienen binnen de reorganisatieperiode van twee jaar de volgende termijnen te worden nagestreefd:

* inventarisatie gereed na negen maanden
* bestuurlijke besluitvorming voltooid na één jaar
* aanvang implementatie na anderhalf jaar
* proces voltooid na twee jaar.
* Het veranderingsproces tezamen met de partijen in het veld, actief te begeleiden en te stimuleren door onder meer.
* Een informatiepunt in te stellen, dat kennis over de lopende reorganisaties verzamelt en op aanvraag ter beschikking stelt.
* Mogelijkheden te scheppen voor daadwerkelijke ondersteuning van regio’s die adequate stappenplannen hebben ingediend.

Deze ondersteuning kan vorm gegeven worden door
* daadwerkelijke advisering ter plaatse
* De brede doeluitkering voor de rampenbestrijding in elk geval gedurende het reorganisatieproces te handhaven.

Daarnaast geeft het Afstemmingsorgaan de Minister in overweging om:
* Het veranderingsproces tezamen met de partijen in het veld, actief te begeleiden en te stimuleren door onder meer.
* Een informatiepunt in te stellen, dat kennis over de lopende reorganisaties verzamelt en op aanvraag ter beschikking stelt.
* Mogelijkheden te scheppen voor daadwerkelijke ondersteuning van regio’s die adequate stappenplannen hebben ingediend.

Deze ondersteuning kan vorm gegeven worden door
* daadwerkelijke advisering ter plaatse
* een financiële ondersteuningsregeling die het de regio’s vergemakkelijkt externen in te huren voor de inventarisatie.
* De brede doeluitkering voor de rampenbestrijding in elk geval gedurende het reorganisatieproces te handhaven.

 

Den Haag, september 1993,

de voorzitter van het Afstemmingsorgaan Regionale Brandweren,

Mr. F.J.H. Schneiders