nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 9

Menaldum – Onderzoek brand in Graldastate (serviceflats voor ouderen) – 9. Aanbevelingen

Uit deze rapportage komt naar voren dat vrijwel alle bij het incident betrokkenen één of meer steken lieten vallen. Gebleken is dat geen van hen veel aandacht had voor de kwaliteit van het eigen produkt. Het is hierdoor achteraf niet verwonderlijk dat er fouten gemaakt werden die vervolgens onontdekt bleven totdat de consequenties de aandacht trokken.

Het is gemakkelijk om aan de hand van dit rapport de eerste steen te werpen, er zijn voldoende potentiële doelen ten tonele gevoerd. Echter, er is geen reden om aan te nemen dat een zeer uitzonderlijke situatie is aangetroffen. Het is niet onwaarschijnlijk dat een vergelijkbare situatie zich in meerdere gemeenten voordoet.

Om hierin inzicht te krijgen wordt momenteel door het SBGO, het Onderzoek en Adviesbureau van de VNG, een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop gemeenten vorm geven aan het brandveiligheidsbeleid. Dit onderzoek is mede geïnitieerd door vragen in de Tweede Kamer betreffende de brand in pension Vogel (Den Haag, 16 september 1992). De resultaten van het onderzoek komen binnenkort beschikbaar en zullen voor de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aanleiding kunnen zijn voor nieuwe initiatieven op het gebied van brandveiligheid.

Het voor U liggende rapport kan echter nu al gebruikt worden als aanleiding om de eigen prestaties op het gebied van de brandveiligheid in beeld te brengen en indien nodig te verbeteren. De volgende acties worden daarvoor aanbevolen:

* Het inventariseren en evalueren van de lokale brandveiligheidssituatie en van de wijze waarop de normen al dan niet toegepast zijn/worden.
* Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor het saneren van wellicht aangetroffen probleemgevallen.
* Het vaststellen van een beleid waarin de bestaande voorschriften, normen en richtlijnen zijn ingepast.
* Het regelmatig evalueren van de eigen produkten c.q. het eigen beleid, met het doel de geleverde kwaliteit continu te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

december 1993,
M.J. Kruidenier, Inspecteur Brandweerzorg en Rampenbestrijding