nationaal brandweer documentatie centrum

Hoofdstuk 3

Menaldum – Onderzoek brand in Graldastate (serviceflats voor ouderen)

3. Opzet rapportage
Allereerst wordt een beeld geschetst van de Graldastate en de wijze waarop het gebouw en de brandpreventieve voorzieningen werden gerealiseerd. Daarna worden tegen de achtergrond van de brand, zowel de melding en de alarmering als de brandbestrijding behandeld. Hierbij wordt ingegaan op het functioneren en de prestaties van de alarmcentrale en de brandweer. Vervolgens wordt op grond van de bij het onderzoek verkregen gegevens een oordeel gegeven over de kwaliteit van het totale brandveiligheidsbeleid. In het laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.