nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage C

Eindrapport vliegtuigongeval Eindhoven (15 juli 1996) – Bijlage C: Geraadpleegde bronnen

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het tweede deel van het onderzoek naar de alarmering en de hulpverlening door zowel civiele als militaire instanties na het vliegtuigongeval op de Vliegbasis Eindhoven op 15 juli 1996.

Algemeen
De gegevens met betrekking tot de vlucht en het verloop van het vliegtuigongeval tot het moment dat het ongeval aan de hulpverlenende instanties gemeld wordt, zijn afkomstig uit het Rapport van Ongeval van de Koninklijke Luchtmacht (februari 1997).
De gegevens met betrekking tot de primaire hulpverlening zijn afkomstig uit het eerste deel van de rapportage van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (oktober 1996).
De Inspectie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft adviezen verstrekt met betrekking tot het optreden van de Koninklijke Marechaussee en de regionale politie.

Documenten
De volgende documenten zijn geraadpleegd:

* Berichten van het Algemeen Nederlands Persbureau met betrekking tot het vliegtuigongeval;
* Acute rampenvoorlichting, de plaats, taak, functie en werkwijze van de voorlichting in een situatie waarin een ramp dreigt of heeft plaats gehad (werkgroep voorlichting bij rampen van de Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant, 9 juni 1994);
* Als de sirene gaat…. (werkgroep voorlichting bij rampen van de Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant);
* Brief van de staatssecretaris van Defensie aan de verwanten van de slachtoffers d.d. 16 juli 1996;
* Calamiteitenplan staf Maatschappelijke Dienst Defensie Den Haag (ongedateerd);
* Calamiteitenplan Welschap (9 juni 1994, Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport);
* Circulaire van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten d.d. 27 oktober 1992, nr. B92065962/872, externe voorlichting van de Koninklijke Luchtmacht;
* Circulaire van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie d.d. 23 april 1993, nr. EB92/2931-D C 92/264 inzake rampenbestrijding met betrekking tot defensieterreinen en -activiteiten;
* Draaiboek berging en identificatie van rampslachtoffers (Rampen Identificatie Team van het Korps landelijke politiediensten);
* Het Rampen Identificatie Team (brochure ontstaan en werkwijze van het Rampen Identificatie Team, november 1994);
* Koppeling, 15 juli 1996 een terugblik (Een gezamenlijke en speciale uitgave van Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant, politie Brabant Zuid-Oost, medewerkers vliegbasis-brandweer Koninklijke Luchtmacht, GGD Eindhoven, GGD Zuid-Oost Brabant en gemeente Eindhoven; Eindhoven, november 1996);
* Nadere uitwerking van het rapport ‘acute rampenvoorlichting’ (werkgroep voorlichting bij rampen van de Regionale Brandweer Zuid- Oost Noord-Brabant);
* Nazorg brandweerpersoneel (ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Brandweer, juni 1993);
* Organisatieverordening brandweer (gemeente Eindhoven, 27 april 1987);
* Plan inzet psychosociale zorg (GGD’n van Eindhoven, Helmond en Geldrop/Valkenswaard, september 1995);
* Psychosociale hulpverlening bij rampen en zware ongevallen, handleiding voor het ontwikkelen van een procesplan psychosociale hulpverlening (Landelijke vereniging voor GGD’en (Utrecht, januari 1997);
* Rampbestrijdingsplan Welschap (24 maart 1995, gemeente Eindhoven / Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport);

* Regelingen van algemene aard (MP 10-002):
* Richtlijn voorlichting bij het ministerie van Defensie en de Nederlandse Krijgsmacht (1310-1; ministerie van Defensie, december 1990);
* Rampenplan 1993 (vastgesteld door de raad van de gemeente Eindhoven op 17 mei 1993);
***Teletekstberichten van de Nederlandse Omroepstichting;

Evaluaties/rapporten met betrekking tot het vliegtuigongeval op de Vliegbasis Eindhoven op 15 juli 1996
De volgende evaluaties/rapporten zijn bestudeerd:

* Evaluatie van de gemeente Eindhoven: Het optreden van de civiele autoriteiten en de civiele hulpverlening na de ramp op Welschap – 15 juli 1996, Voorlopige evaluatieve rapportage, >moederdossier<, (Eindhoven, concept versie 20 september 1996/ uitdraai 5 november 1996);
* Evaluatie van de Koninklijke Luchtmacht: ‘Rapport inzake het evaluatieonderzoek met betrekking tot de opvang en nazorg met betrekking tot de relaties van de slachtoffers van het ongeval met de Hercules C-130 op 15 juli 1996 (Den Haag, 27 september 1996);
* Evaluatie van de Koninklijke Marechaussee: ‘Vliegtuigramp Eindhoven 15 juli 1996, Koninklijke Marechaussee District Noord Brabant/Limburg’ (Den Bosch, augustus 1996);
* Evaluatie van het rampen identificatieteam: ‘Evaluatie-rapportage Hercules-ramp, inzet Rampen Identificatie Team van de Nederlandse Politie’ (Driebergen, concept november 1996);
* Rapport van de Belgisch/Nederlandse Commissie van Onderzoek: ‘Rapportage inzake het luchtvaartongeval op de Vliegbasis Eindhoven, d.d. 15 juli 1996, waarbij betrokken een Lockheed C-130 Hercules, registratienummer CH-06, van de Belgische luchtmacht’. (Brussel/Den Haag, 3 oktober 1996);
* Raad van Advies inzake Luchtvaartongevallen bij Defensie; Eindrapport 01-97, Ongeval: C-130H Hercules Reg.nr.: CH-06 van de Belgische luchtmacht 15 juli 1996 op Vliegbasis Eindhoven, (Den Haag, maart 1997);
* Rapport van de gemeente Eindhoven: Vliegtuigongeval Vliegbasis Eindhoven 15 juli 1996, Voorlopige evaluatieve rapportage inzake het optreden van de civiele autoriteiten en de civiele hulpverlening, deel 1 (Eindhoven, 3 oktober 1996);
* Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: Hercules-vliegtuigongeval Eindhoven, 15 juli 1996 (Rijswijk, april 1997);
* Rapport van het Crisis Onderzoek Team: ‘De Hercules-ramp 15 juli 1996′, individuen, organisaties en systemen (Leiden/Rotterdam, december 1996);
* Rapport van Ongeval’ van de Koninklijke Luchtmacht inzake het luchtvaartongeval op de Vliegbasis Eindhoven, d.d. 15 juli 1996, waarbij betrokken een Lockheed C-130 Hercules, registratienummer CH-06, van de Belgische luchtmacht (Den Haag, februari 1997).

Foto’s
De gebruikte foto’s zijn afkomstig van de Regionale Politie Brabant Zuid-Oost, de directie Voorlichting van het ministerie van Defensie en de Belgische luchtmacht.

Geluidsbanden van meldkamers
Van de volgende meldkamers zijn de geluidsbanden geraadpleegd:

* Meldkamer van de Regionale Politie Brabant Zuid-Oost te Eindhoven;
* Regionale Alarmcentrale van de Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant te Eindhoven;
* Regionale Centrale Post Ambulancevervoer te Eindhoven.

Geluidsband van radio-uitzending
De geluidsband van de extra-uitzending van Omroep Brabant van 19.00 tot 23.00 uur op 15 juli 1996 is beluisterd.

Vraaggesprekken
Met onderstaande, in willekeurige volgorde aangegeven, personen zijn vraaggesprekken gevoerd:

* leidinggevenden en centralisten van de vliegbasis-brandweer;
* de verkeersleider en een functionaris van de MGD van de Vliegbasis Eindhoven;
* personeelsfunctionarissen van de Vliegbasis Eindhoven;
* personeelsfunctionaris van de Groep Geleide Wapens de Peel;
* voorlichters van de Vliegbasis Eindhoven;
* leidinggevenden van de Vliegbasis Eindhoven;
* leidinggevenden en centralisten van de brandweer Eindhoven;
* leidinggevenden en ambulancepersoneel van de GGD-Eindhoven;
* leidinggevenden van de Regionale Politie Brabant Zuid-Oost;
* leidinggevenden van de brigade Eindhoven van de Koninklijke Marechaussee;
* leidinggevenden van het rampen identificatieteam;
* leidinggevenden van de Koninklijke Luchtmacht te Den Haag;
* leidinggevenden van de Maatschappelijke Dienst Defensie in Den Haag;
* leidinggevenden van de regionale Maatschappelijke Dienst Defensie in Eindhoven;
* een trauma-psycholoog;
* verwanten van overleden slachtoffers;
* journalisten en fotografen;
* directieleden van Martinair;
* leidinggevenden en voorlichters van de directie Voorlichting van het ministerie van Defensie;
* een voorlichter van de gemeente Eindhoven;
* de staatssecretaris van Defensie;
* de loco-burgemeester van Eindhoven.