nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage B

Eindrapport vliegtuigongeval Eindhoven (15 juli 1996) – Bijlage B: Begrippen en afkortingen

90%-knockdown  tijdstip waarop de romp van het vliegtuig vuurvrij is en inzittenden zelfstandig uit het toestel kunnen komen
alarmering het complex van maatregelen dat zeker stelt dat de noodzakelijke disciplines gewaarschuwd worden en acties ondernemen
calamiteitenplan Welschap een nadere uitwerking van het rampbestrijdingsplan Welschap bestemd voor intern gebruik op Welschap
CPA Centrale Post Ambulancevervoer
crashnet een mobilofoonkanaal, waarmee de verkeersleiding in verbinding staat met onder andere alle voertuigen, die de startbaan kunnen oversteken
crashomroep een intercomsysteem waarmee mondelinge berichten rechtstreeks kunnen worden overgebracht naar onder andere de vliegbasisbrandweer en de MGD
crisiscentrum ruimte, waarin een aantal personen besluiten nemen met betrekking tot de ongevalsbestrijding en/of de gevolgen van het ongeval
CvD Commandant van Dienst (civiele brandweer)
debriefing uitwisseling van informatie na een inzet en informatieverstrekking over de aspecten van traumaverwerking
GGD Gemeentelijke Gezondheids Dienst
Klu Koninklijke Luchtmacht
KMAR Koninklijke Marechaussee
Luchtvaartongevallendossier het door een Belgisch/ Nederlandse commissie samengestelde dossier van het luchtvaartongeval op 15 juli 1996 op de Vliegbasis Eindhoven
MAC1 crashtender met het nummer 1 (luchtmacht)
MAC2 crashtender met het nummer 2 (luchtmacht)
MAC3 crashtender met het nummer 3 (luchtmacht)
melding het doorgeven van een ongeval aan een meldkamer, van waaruit eenheden en personen gealarmeerd kunnen worden
MDD Maatschappelijke Dienst Defensie
MGD Militaire Geneeskundige Dienst
RAC Regionale Alarmcentrale (civiele brandweer)
OSC On Scene Commander (luchtmacht) De On Scene Commander is de dienstdoend commandant van de vliegbasis-brandweer
OvD Officier van Dienst (civiele brandweer)
overheidsdrempel op het moment dat de overheid in verdergaande mate dan bij de uitvoering van het routinematig toezicht in de normale procesgang, handelend of dirigerend optreedt, ter handhaving van veiligheid en/of openbare orde, ter voorkoming of opsporing van strafbare feiten of bij het onderzoek naar de oorzaak van een luchtvaartongeval, is de overheidsdrempel overschreden (calamiteitenplan)
P & O Personeel en Organisatie
PMK Politie meldkamer (regionale politie)
preparatie de daadwerkelijke voorbereiding op de te nemen acties bij eventuele ongevallen
primaire hulpverlening de daadwerkelijke hulpverlening op de plaats van het ongeval, namelijk brandbestrijding, redding en medische verzorging
PSHO psychosociale hulpverleningsorganisatie rampenplan een per gemeente opgesteld organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of dreigende ramp gehandeld dient te worden ten einde tot een doelmatig bestrijden van de ramp en gevolgen daarvan te komen
rampbestrijdingsplan het samenstel van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is
TS1 eerst aankomende tankautospuit (civiele brandweer)
TS2 derde aankomende tankautospuit (civiele brandweer)
TS4 vierde aankomende tankautospuit (civiele brandweer)