nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage C

Eerste Onderzoeksrapport vliegtuigongeval Vliegbasis Eindhoven – Bijlage C: Geraadpleegde bronnen

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het onderzoek naar de alarmering en de hulpverlening door zowel civiele als militaire instanties na het vliegtuigongeval op de Vliegbasis Eindhoven op 15 juli 1996.

Algemeen
De medische gegevens zijn afkomstig van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (Ministerie van Defensie).
De gegevens met betrekking tot het verloop van het vliegtuigongeval tot het moment dat het ongeval aan de hulpverlenende instanties gemeld wordt zijn afkomstig van de Belgisch / Nederlandse Commissie van Onderzoek (Ministerie van Landsverdediging, België en Ministerie van Defensie, Nederland).

Documenten
De volgende documenten zijn geraadpleegd:

* Airport Services Manual, Part 1: Rescue and Fire Fighting, Third Edition (1990);
* Bereikbaarheidskaart (Brandweer Eindhoven);
* Brandbeveiliging bij civiele openstelling militaire luchtvaartterreinen, brief van Commandant Tactische Luchtmacht d.d. 26 juni 1996);
* Brandweervoorschrift van de Koninklijke Luchtmacht, eerste herziene uitgave (7 augustus 1995, Koninklijke Luchtmacht);
* Calamiteitenplan Welschap (9 juni 1994, Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport):
* Circulaire van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie d.d. 23 april 1993, nr. EB92/2931-D C 92/264 inzake rampenbestrijding met betrekking tot defensieterreinen en – activiteiten;
* Crashkaart Hercules C130 (Vliegbasis Eindhoven);
* Cursus KG 540, veiligheidsuitrusting w.o.: beschrijving vliegtuigen (Koninklijke Luchtmacht)
* Cursus KK 110: vakopleiding: vliegtuigbrandbestrijding (Koninklijke Luchtmacht);
* International Civil Aviation Organization (ICAO), (ICAO)
* Annex 14: Aerodromes, Chapter 9 Emergency and other services (9 november 1995);
* Annex 18: The safe transport of dangerous goods by air 16 november 1989);
* Luchtvaartvoorschrift, (Rijksluchtvaartdienst, Ministerie van Verkeer en Waterstaat):
* artikel 127, 128 en 129 (1 december 1994);
* Deel 2128: Vaststelling van E.H.B.O.-diploma (1 mei 1995);
* Deel 2129: Brandweerregeling burgerluchtvaartterreinen (1 mei 1995);
* Luchtverkeersvoorschrift, Hoofdstuk J1, J2 en bladzijde K1- 7) (28 januari 1992/11 december 1995, Koninklijke Luchtmacht);
* Militaire Aeronautical Information Publication Netherlands (MilAIP), (Koninklijke Luchtmacht)
* Deel AGA 0-4: Crash, rescue and fire fighting capacity at military aerodromes (1 december 1991);
* Deel Fal 1-1 t/m 1-4: Entry and transit regulations for military aircraft of NATO-countries flying into and over Netherlands territory (1 december 1991);
* Deel AGA 1-4-1 (18 juli 96);
* Deel FAL 2-1: Regulations concerning use of aerodromes 1 januari 1994);
* NATO Standardization Agreement, STANAG 3712: Airport Rescue and Fire Fighting Services- indentifications categories, Edition 2 ( 3 mei 1993, NATO);
* Organisatieverordening brandweer (27 april 1987, gemeente Eindhoven);
* Overzicht van de verschillende scenario’s bij vliegtuigongevallen en calamiteiten, instructies voor de centralist van de Regionale Alarmcentrale Brandweer (Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant);
* Plattegrond van het crashgebied A (Vliegbasis Eindhoven);
* Rampbestrijdingsplan Welschap (24 maart 1995, gemeente Eindhoven / Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport);
* Rampenplan 1993 (vastgesteld door de raad van van de gemeente Eindhoven op 17 mei 1993);
* Technical manual aircraft 00-0105E-9 (d.d. 12 mei 1994, wijziging 15 mei 1995);
* Vliegtuigbrandbestrijding brandwacht 1e klasse (Stichting Brandweeropleiding in Nederland);
* Voorschrift Bedrijfsveiligheid, 15-10000-047, hoofdstuk 5, paragraaf 10, A5-2 en A5-3 (14 januari 1977, Koninklijke Luchtmacht);
* Wat te doen bij een calamiteit, instructie voor de centralist van de vliegbasis-brandweer (Vliegbasis Eindhoven).

Foto’s
De gebruikte foto’s zijn afkomstig van de Regionale Politie Brabant Zuid-Oost en de Politie Luchtvaartdienst.
Geluidsbanden van meldkamers
Van de volgende meldkamers zijn de geluidsbanden geraadpleegd:

* Meldkamer van de Regionale Politie Brabant Zuid-Oost te Eindhoven;
* Meldkamer van de Brigade van de Koninklijke Marechaussee te Eindhoven;
* Regionale Alarmcentrale van de Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant te Eindhoven;
* Regionale Centrale Post Ambulancevervoer te Eindhoven;
* Verkeerstoren Vliegbasis Eindhoven te Eindhoven.

Video
De instructievideo “Eerste Aktie bij Luchtvaartongevallen” (1 december 1995, Koninklijke Luchtmacht) is bekeken.
Vraaggesprekken
Met onder meer de volgende functionarissen zijn vraaggesprekken gevoerd:

* leidinggevenden en centralisten van de vliegbasis- brandweer;
* de verkeersleider en een functionaris van de MGD van de Vliegbasis Eindhoven;
* leidinggevenden van de Vliegbasis Eindhoven;
* leidinggevenden en centralisten van de brandweer Eindhoven;
* leidinggevenden en ambulancepersoneel van de GGD- Eindhoven;
* leidinggevenden van de Regionale Politie Brabant Zuid- Oost;
* leidinggevenden van de Brigade Eindhoven van de Koninklijke Marechaussee.