nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage B

Eerste Onderzoeksrapport vliegtuigongeval Vliegbasis Eindhoven – Bijlage B: Begrippen en afkortingen

Begrip/afkorting Omschrijving
90%-knockdow tijdstip waarop de romp van het vliegtuig vuurvrij is en inzittenden zelfstandig uit het toestel kunnen komen
AFFF filmvormend fluor synthetisch blusschuim
alarmering het complex van maatregelen dat zeker stelt dat de noodzakelijke disciplines gewaarschuwd worden en acties ondernemen
bereikbaarheidskaart Welschap een plattegrond van de vliegbasis Eindhoven met aanrijroutes en bluswatervoorzieningen ( regionale brandweer)
calamiteitenplan Welschap een nadere uitwerking van het rampbestrijdingsplan Welschap bestemd voor intern gebruik op Welschap
CPA Centrale Post Ambulancevervoer (regionale GGD)
crashkaart van de Hercules een kaart met de plattegrond van de Hercules, met daarop aangegeven de toegangen en inbreekplaatsen en technische gegevens, die voor een veilige en doeltreffende ongevalsbestrijding van belang zijn
crashnet een mobilofoonkanaal, waarmee de verkeersleiding in verbinding staat met onder andere alle voertuigen, die de startbaan kunnen oversteken
crashomroep een intercomsysteem waarmee mondelinge berichten rechtstreeks kunnen worden overgebracht naar onder andere de vliegbasis-brandweer en de MGD
CvD Commandant van Dienst (regionale brandweer)
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Dienst
KMAR Koninklijke Marechaussee
MAC1 crashtender met het nummer 1 (luchtmacht)
MAC2 crashtender met het nummer 2 (luchtmacht)
MAC3 crashtender met het nummer 3 (luchtmacht)
melding het doorgeven van een ongeval aan een meldkamer, van waaruit eenheden en personen gealarmeerd kunnen worden
MGD Militaire Geneeskundige Dienst
RAC Regionale Alarmcentrale (regionale brandweer)
OSC On Scene Commander (luchtmacht)
OvD officier van dienst (regionale brandweer)
overheidsdrempel de grenswaarde, waarboven de Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport de gemeentelijke instanties moeten alarmeren
plattegrond crashgebied A een plattegrond van de Vliegbasis Eindhoven met gegevens die voor een doeltreffende ongevalsbestrijding van belang zijn (luchtmacht)
preparatie de daadwerkelijke voorbereiding op de te nemen acties bij eventuele ongevallen
primaire hulpverlening de daadwerkelijke hulpverlening op de plaats van het ongeval, namelijk brandbestrijding, redding en medische verzorging
PMK Politie MeldKamer (regionale politie)
rampenplan een per gemeente opgesteld organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of dreigende ramp gehandeld dient te worden ten einde tot een doelmatig bestrijden van de ramp en gevolgen daarvan te komen
rampbestrijdingsplan het samenstel van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is
TS1 eerst aankomende tankautospuit (regionale brandweer)
TS2 tweede aankomende tankautospuit (regionale brandweer)
TS3 derde aankomende tankautospuit (regionale brandweer)
TS4 vierde aankomende tankautospuit (regionale brandweer)