nationaal brandweer documentatie centrum

Bijlage 3

Dakota-incident Waddenzee – onderzoeksrapport – 25 september 1996 – bijlage 3

Opschaling van de hulpverlening bij slachtoffers op zee

Bijlage 3 Overzicht van bronnen en literatuurlijst

‘Kustwachtcentrum’
2 Regionale Alarmcentrale Kop van Noord Holland (RAC/CPA)
3 Koninklijke Marine
4 Gewestelijke Gezondheidsdienst Kop van Noord-Holland (GGD)
5 Regiopolitie
6 Regionale brandweer
7 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en reddingsbrigade Den Helder
8 Gemeente Den Helder
9 Gemeente Wieringen
10 Gewest Kop van Noord-Holland
11 Landelijk Coördinatiecentrum (LCC)
12 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
14 Provincie Noord-Holland
15 Raad voor de Luchtvaart
16 Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG)
17 Gezamenlijke evaluatie van betrokken gemeenten en overige diensten
18 Gemini Ziekenhuis Den Helder
19 N.V. Texels eigen stoomboot onderneming (Teso)
20 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
21 Overige instanties
22 Literatuurlijst

‘Kustwachtcentrum’

1 Managementsamenvatting SAR-actie en Rampenbestrijding, incident nummer 1119 van 25 september 1996, Dakota alsmede Verslag incident Dakota PH-DDA van 25 september 1996
2 Samenwerkingsregeling Kustwachtcentrum met de Koninklijke Marine te Den Helder
3 Vraaggesprekken met het hoofd Operationele Dienst

2 Regionale Alarmcentrale Kop van Noord Holland (RAC/CPA)

1 Vraaggesprek met hoofd RAC/CPA op 25 september 1996
2 Kopie geluidsband RAC/CPA van 16.46 uur tot 18.00 uur
3 Door RAC/CPA uitgewerkte geluidsband van berichtenverkeer tot 21.13 uur
4 Aanvullende mondelinge informatie van RAC/CPA
(regionaal) Alarmeringsschema en Actieplan bij rampen
5 Vraaggesprekken met hoofd RAC/CPA en vraaggesprekken/simulaties met vier centralisten
6 Diverse documenten

3 Koninklijke Marine

1 Evaluatie Commandant Maritieme Middelen Den Helder van de hulpverlening bij de ramp met de DC-3 Dakota op 25 september 1996
2 Rampenorganisatieplan Commandant Maritieme Middelen Den Helder
3 Vraaggesprek met operatie-officier van de wacht MVKK op 25 september 1996
4 Interne evaluatie van groep helikopters Koninklijke Marine met betrekking tot SAR-actie ten behoeve van Dakota PH-DDA
5 Uitwerking door Raad voor de Luchtvaart van fragment geluidsband berichtenwisseling Dakota en MVKK
6 Tower journaal + meteo-verslag MVKK
7 Videoband Luchtverkeersbeveiliging van luchtverkeer rond MVKK met berichten Dakota en KLM/ERA helikopter
8 Orderboek Vliegdienst C5: SAR-regeling MVKK
9 SAR-checklist MVKK / waarschuwingslijst luchtverkeersbeveiliging binnen en buiten openstellingstijden
10 Calamiteitenplan MVKK
11 Evaluatieverslag Duik- en Demonteergroep Den Helder
12 Vraaggesprek met Marine-arts Vliegkamp De Kooy
13 Aanvullende mondelinge informatie

4 Gewestelijke Gezondheidsdienst Kop van Noord-Holland (GGD)

1 Evaluatieverslag van de medische hulpverlening U563.96/dir/gl van 4 november 1996
2 Vraaggesprek met directeur GGD en staffunctionaris rampenbestrijding
3 Verslagen van vier oefeningen, georganiseerd door de Koninklijke Marine

5 Regiopolitie

1 Verslag van de gehouden evaluaties van de genomen politiële maatregelen naar aanleiding van het neerstorten van de Dakota PH-DDA

6 Regionale brandweer

1 Brief van de (voormalig interim) commandant van de Regionale Brandweer Kop van Noord-Holland met betrekking tot ongeval Dakota PH-DDA
2 Vraaggesprek met de (interim) regionaal commandant
3 Vraaggesprek met een regionaal officier gevaarlijke stoffen

7 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en reddingsbrigade Den Helder

1 Verslag van de nabespreking van de ramp met de Dakota op dinsdag 19 november 1996 door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
2 Verslag van de Reddingsbrigade Den Helder inzake de ramp met de Dakota PH-DDA

8 Gemeente Den Helder

1. Gemeentelijk Rampenplan van Den Helder
2. Samenwerkingsovereenkomst van de burgemeester van de gemeente Den Helder met de Commandant Maritieme Middelen Den Helder van 23 augustus 1993
3. Evaluatieverslagen incident Dakota van de gemeente Den Helder:
a. Evaluatie voorlichting Dakota-ramp
b. Rapportage met betrekking tot de bestuurlijke coördinatie
c. Verslag van de secretaresse van de burgemeester
d. Memo van de Bestuursdienst gemeente Den Helder
4. Mondelinge informatie van burgemeester, beleidsmedewerker OOV
5. Wet- en regelgeving
6. Wet van 12 maart 1992, houdende aanvullende regels met betrekking tot het voorkomen, beperken of ongedaan maken van schadelijke gevolgen van ongevallen op de Noordzee (Wet bestrijding ongevallen Noordzee) Staatsblad 211
a. Memorie van Toelichting 20 653, nummer 3, T.K.-Vergaderjaar 1987-1988
b. Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee in het kader van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee van 30 augustus 1996/DGSMIJ-96006870
c. Wet, houdende vaststelling van de grenzen van de territoriale zee van Nederland (Wet grenzen Nederlandse territoriale zee), Staatsblad 1990, 553
d. Besluit van 23 januari 1997 ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee
Operationeel plan Noordzee Rampen (OPPLAN-NORA)
Rampenplan voor de Noordzee 1996
Evaluatieverslag oefening NOREX 1996
Operationeel plan Search and Rescue (OPPLAN-SAR)
Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsregeling Ongevallenbestrijding op de Waddenzee
Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur, Beleid, Organisatie, Communicatie van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Versie 01-020195, Haarlem, januari 1995
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding, T.K.-vergaderjaar 1988-1989, 21015, nummer 3
Leidraad kernongevallenbestrijding BiZa, directie Brandweer, maart 1993
Literatuur/publikaties met betrekking tot ramp veerboot Herald of Free Enterprise
Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’
7. Operationeel plan Noordzee Rampen (OPPLAN-NORA)
8. Rampenplan voor de Noordzee 1996
9. Evaluatieverslag oefening NOREX 1996
Operationeel plan Search and Rescue (OPPLAN-SAR)
Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsregeling Ongevallenbestrijding op de Waddenzee
Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur, Beleid, Organisatie, Communicatie van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Versie 01-020195, Haarlem, januari 1995
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding, T.K.-vergaderjaar 1988-1989, 21015, nummer 3
Leidraad kernongevallenbestrijding BiZa, directie Brandweer, maart 1993
Literatuur/publikaties met betrekking tot ramp veerboot Herald of Free Enterprise
Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’
10. Operationeel plan Search and Rescue (OPPLAN-SAR)
11. Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsregeling Ongevallenbestrijding op de Waddenzee
12. Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur, Beleid, Organisatie, Communicatie van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Versie 01-020195, Haarlem, januari 1995
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding, T.K.-vergaderjaar 1988-1989, 21015, nummer 3
Leidraad kernongevallenbestrijding BiZa, directie Brandweer, maart 1993
Literatuur/publikaties met betrekking tot ramp veerboot Herald of Free Enterprise
Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’
13. Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding, T.K.-vergaderjaar 1988-1989, 21015, nummer 3
14. Leidraad kernongevallenbestrijding BiZa, directie Brandweer, maart 1993
15. Literatuur/publikaties met betrekking tot ramp veerboot Herald of Free Enterprise
Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’
16. Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
17. Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
18. Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’

9 Gemeente Wieringen

1 Vraaggesprek met hoofd Algemene Zaken over alarmeren burgemeester
2 Evaluatieverslag gemeente Wieringen

10 Gewest Kop van Noord-Holland

1 Vraaggesprek met gewestsecretaris
2 Diverse bestuursstukken inzake geneeskundige hulpverlening bij rampen

11 Landelijk Coördinatiecentrum (LCC)

1 Checklist LCC februari 1995
2 Vraaggesprekken met twee operationele functionarissen
3 Diverse documenten

12 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Definitief verslag en aanbevelingen van VWS, directie curatieve somatische zorg / crisisbeheersing
2 Mondelinge informatie van direct betrokkene bij verstrekken verwanteninformatie
3 Brieven van waarnemer van Inspectie voor de Gezondheidszorg bij samenwerkingsoefeningen, gehouden bij Teso en Koninklijke Marine

13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1 Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, Beleid, Organisatie, Communicatie, Versie 01-02019
2 Evaluatierapport Calamiteitenoefening ‘Noorder Haaks’ van 24 mei 1995
3 Vraaggesprek met beleidsmedewerker Crisisbeheersing Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland

14 Provincie Noord-Holland

1 Verslag Vliegramp WaddenzeActiviteiten van de provincie Noord-Holland in verband met de vliegramp in de Waddenzee van 12 december 1996
2 Brief nummer 170004 van 8 januari 1996 aan de burgemeester van de kustgemeenten en de commandanten van de regionale brandweren over de procedure voor informatieoverdracht naar het land bij incidenten op de Noordzee

15 Raad voor de Luchtvaart

1 Informatiebulletin nummer 1 van 4 november 1996
2 Informatiebulletin nummer 2 van 10 april 1997
3 Vraaggesprek met vooronderzoeker

16 Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG)

1 Evaluatie opvang nabestaanden vliegramp ‘Waddenzee’ van het RIAGG
2 Vraaggesprek met directeur

17 Gezamenlijke evaluatie van betrokken gemeenten en overige diensten

1 Verslagen/besluitenlijsten van de evaluatievergaderingen op 7 oktober, 13 november en 25 november 1996 op het stadhuis van Den Helder

18 Gemini Ziekenhuis Den Helder

1 Verslag van de evaluatievergadering op 30 september 1996
2 Aanvullende schriftelijke en mondelinge informatie

19 N.V. Texels eigen stoomboot onderneming (Teso)

1 Vraaggesprekken met het hoofd operationele dienst
2 Bedrijfsveiligheidsplan Teso van 20 augustus 1996
3 Verslagen van drie evaluatievergaderingen over het bedrijfsveiligheidsplan Teso-bootdienst in 1990, 1993 en 1996
4 Samenvatting met programma’s ‘natte’ trainingen eten overzicht van genomen acties van het Havenkantoor daarbij

20 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

1 Rampbestrijdingsplan nucleaire ongevallen onderzoekslokatie Petten
2 Vaststellingsbesluit rampbestrijdingsplan door de burgemeester van Zijpe
3 Vraaggesprekken met de plaatsvervangend commandant van de bedrijfsbrandweer en het hoofd Bedrijfshulpverlening

21 Overige instanties

1. CPA Amsterdam en omstreken; mondelinge informatie van centralisten
2. Medical Air Assistance:
a. registratieformulier traumaheli lifeline one
b. mondelinge informatie van de directeur
3. GGD en CPA Noord Kennemerland; regeling inzet LOTT-team en vraaggesprekken met plv. directeur GGD, tevens medisch leider CPA, hoofd CPA en centralist
4. Medisch Centrum Alkmaar; vraaggesprek met chirurg
5. Stichting LOTT; vraaggesprek met directeur
6. Nibra; vraaggesprek met de coördinator geneeskundige opleidingen
7. Havenkantoor Den Helder; vraaggesprekken met het hoofd en de verkeersdienstcoördinator
8. Coördinatiecollege Waddengebied; vraaggesprek met de secretaris
9. Alarmcentrale Friesland en regionale brandweer Noord Friesland; vraaggesprek met plv. regionaal commandant, tevens hoofd alarmcentrale
10. Gemeente Zijpe; vraaggesprek met commandant brandweer
11. Accidental Spill Control Consultancy; vraaggesprek met directeur (i.v.m. oefeningen van Rijkswaterstaat)
12. Amsterdam Airport Schiphol, Emergency Management Information Centre; intern evaluatieverslag verwanteninformatie en aanvullende mondelinge informatie
13. Mondelinge informatie van twee andere Noordzeekustregio’s

22 Literatuurlijst

1. Wet- en regelgeving
2. Wet van 12 maart 1992, houdende aanvullende regels met betrekking tot het voorkomen, beperken of ongedaan maken van schadelijke gevolgen van ongevallen op de Noordzee (Wet bestrijding ongevallen Noordzee) Staatsblad 211
a. Memorie van Toelichting 20 653, nummer 3, T.K.-Vergaderjaar 1987-1988
b. Memorie van Antwoord 20 653, nummer 6, T.K.-Vergaderjaar 1989-1990
c. Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee in het kader van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee van 30 augustus 1996/DGSMIJ-96006870
d. Wet, houdende vaststelling van de grenzen van de territoriale zee van Nederland (Wet grenzen Nederlandse territoriale zee), Staatsblad 1990, 553
e. Besluit van 23 januari 1997 ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee
Operationeel plan Noordzee Rampen (OPPLAN-NORA)
Rampenplan voor de Noordzee 1996
Evaluatieverslag oefening NOREX 1996
Operationeel plan Search and Rescue (OPPLAN-SAR)
Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsregeling Ongevallenbestrijding op de Waddenzee
Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur, Beleid, Organisatie, Communicatie van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Versie 01-020195, Haarlem, januari 1995
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding, T.K.-vergaderjaar 1988-1989, 21015, nummer 3
Leidraad kernongevallenbestrijding BiZa, directie Brandweer, maart 1993
Literatuur/publikaties met betrekking tot ramp veerboot Herald of Free Enterprise
Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’
3. Operationeel plan Noordzee Rampen (OPPLAN-NORA)
4. Rampenplan voor de Noordzee 1996
5. Evaluatieverslag oefening NOREX 1996
Operationeel plan Search and Rescue (OPPLAN-SAR)
Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsregeling Ongevallenbestrijding op de Waddenzee
Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur, Beleid, Organisatie, Communicatie van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Versie 01-020195, Haarlem, januari 1995
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding, T.K.-vergaderjaar 1988-1989, 21015, nummer 3
Leidraad kernongevallenbestrijding BiZa, directie Brandweer, maart 1993
Literatuur/publikaties met betrekking tot ramp veerboot Herald of Free Enterprise
Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’
6. Operationeel plan Search and Rescue (OPPLAN-SAR)
7. Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsregeling Ongevallenbestrijding op de Waddenzee
8. Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur, Beleid, Organisatie, Communicatie van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Versie 01-020195, Haarlem, januari 1995
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding, T.K.-vergaderjaar 1988-1989, 21015, nummer 3
Leidraad kernongevallenbestrijding BiZa, directie Brandweer, maart 1993
Literatuur/publikaties met betrekking tot ramp veerboot Herald of Free Enterprise
Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’
9. Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding, T.K.-vergaderjaar 1988-1989, 21015, nummer 3
10. Leidraad kernongevallenbestrijding BiZa, directie Brandweer, maart 1993
11. Literatuur/publikaties met betrekking tot ramp veerboot Herald of Free Enterprise
Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’
12. Crisismanagement and decision making Simulation oriented scenarios, U. Rosenthal/ Pijnenburg, 1991
13. Kritieke momenten; studies over beslissen in moeilijke omstandigheden. P. ‘t Hart, U. Rosenthal, COT, RUL, EUR, 1990
14. Herziene versie ‘procedures afhandeling ongevallen/calamiteiten ambulancediensten/CPA’en Noord-Holland en Flevoland’