scriptiearchief

Adjunct-hoofdbrandmeester

Dodendans?
Aanbevelingen voor de inzetprocedure van discotheekbranden
Olav Strotman
Er zijn op dit moment veel preventie voorzieningen die de kans op grote discotheekbranden tot een geaccepteerd niveau hebben terug gebracht. Deze voorzieningen worden in verschillende wetten, regelgevingen en vergunningsstelsels beschreven. Ondanks deze preventieve voorzieningen is het niet uit te sluiten dat er in Nederland grote discotheekbranden kunnen ontstaan. Dat blijkt ook uit… (publ. dat.: 27 april 2000) – te downloaden files aanwezig –

De risico’s van het brandweervak, meten = weten
Een vergelijking van verschillende methodieken voor risico-inventarisatie en –evaluatie tijdens repressief optreden.
Chris van Amersfoort
Het blijkt dat repressieve arbeidsrisico’s zoals die in de Nederlandse literatuur beschreven zijn, zich voornamelijk beperken tot veiligheidsrisico’s op het gebied van brandbestrijding en gevaarlijke stoffen. Repressieve arbeidsrisico’s op het gebied van technische hulpverlening en bestrijding waterongevallen zijn niet beschreven. Gezondheidsrisico’s en welzijnsrisico’s tijdens repressief optreden worden niet of nauwelijks beschreven. Binnen Nederland zijn drie methodieken bekend waarmee arbeidsrisico’s tijdens repressief optreden in kaart kunnen worden gebracht. Deze drie methodieken zijn onderling met elkaar vergeleken op de aspecten volledigheid, expertise, tijdsbesteding en kosten.
(publ. dat.: maart 2003) – te downloaden files aanwezig –

MCDM

Klaar voor de start ………..?
Een analyse van de voorbereiding op rampen op Schiphol
Joost Knopper
Op 1 juli 2000 is het rampenbestrijdingsplan Schiphol in werking getreden. Hiermee is een periode van intensieve samenwerking van diverse organisaties afgesloten en is er een periode van een andere manier van samenwerken aangebroken. Toch wil dit niet automatisch zeggen dat de voorbereiding op rampen op de Luchthaven Schiphol hiermee optimaal is.

Arbeids Veiligheids Systeem
Maatregelen voor risicobeheersing bij repressie
Ed Oomes
Deze scriptie presenteert een arbeidsveiligheidssysteem voor het beheersen van risico’s bij repressief optreden door de brandweer. Het gepresenteerde systeem is niet de enige mogelijkheid om risico’s bij repressie te beheersen. Er zijn vast nog andere systemen denkbaar, misschien zelf wel betere. Toch zijn de varianten niet onbeperkt

Veiligheidscultuur wat kan de brandweer voor het repressief optreden leren van de chemische industrie
Edith van der Reijden
De afgelopen jaren in duidelijker geworden dat de brandweer een relatief onveilige bedrijfstak is. De chemische industrie heeft laten zien dat zij een relatief veilige bedrijfstak is. Op dit moment ligt de nadruk bij de chemische industrie op het verbeteren van de veiligheidscultuur

De meeuwen van Harderwijk
Een opstel over psychotrauma en mentale weerbaarheid van hulpverleners.
Peter Verhallen
Dit opstel omvat een algemene analyse van het verschijnsel psychotrauma en een nadere beschouwing van de wijze waarop het zich bij hulpverleners manifesteert. Psychotrauma is op te vatten als een pathologisch stagnerende verwerking van een schokkende gebeurtenis. In normale omstandigheden creëert de mens zich een positief beeld van de wereld, van de omgeving waarin hij leeft, van zichzelf en van zijn eigen competenties. Ontbrekende bouwstenen voor dat beeld vult hij zelf in met aannamen die niet noodzakelijkerwijs aan de realiteit hoeven te zijn ontleend. Dit is de theorie van de fundamentele veronderstellingen. Belangrijke kenmerken van het menselijke geestesbeeld zijn de uitsluiting van de dood, de beschermende rol van een eigen gemeenschap en het houvast dat wordt ontleend aan abstracte waarden en symbolen. Een schokkende ervaring kan dit illusoire bouwwerk van de menselijke geest beschadigen. Plotseling realiseert de mens zich dat zijn conceptie op illusies berust. Indien de schade groot is en het de getroffene aan mentale veerkracht ontbreekt, kan het gebeuren dat herstel niet meer mogelijk is. Het psychotrauma is daar.

Over handhafers en toesichthouders
Controles naar Amsterdams model. Een beschouwing over handhavingsstrategieën en strategieën van handhavers.
Jan Dirk van de Ven
In deze beschouwing wordt gepoogd om de factoren te benoemen die de effectiviteit van handhaving bepalen. Aan de hand van theorieën over handhaving wordt een model gepresenteerd waaraan de dagelijkse praktijk kan worden getoetst. Deze praktijk beperkt zich hierbij tot brandveiligheid, controles op brandveiligheid door de brandweer Amsterdam en het Grootstedelijke Project Handhaving van de gemeente Amsterdam. De conclusie laat zien dat het Amsterdamse project en de activiteiten van de brandweer goed aansluiten bij de theorie over handhaving. Accenten kunnen anders, bepaalde aspecten kunnen scherper, maar over het algemeen klopt de richting. Althans zolang men de vier kernbegrippen goed voor ogen houdt.

Masterscripties andere instituten

Fire Safety Engineering
Een innovatiegerichte benadering van brandpreventie.
Margrethe Kobes
Op basis van praktijkervaringen kan gesteld worden dat het huidige beoordelingssysteem voor brandveiligheid onvoldoende handvatten biedt voor de beoordeling van de (gelijkwaardige) brandveiligheid van complexe gebouwen. Een andere bedenking tegen het huidige systeem is dat de wettelijke regelingen geen wetenschappelijke basis hebben, terwijl juist vanuit wetenschappelijk onderzoek (gelijkwaardige) oplossingen voor brandveiligheid ontwikkeld kunnen worden. Vanwege de beperkingen in de uitvoering van de huidige regelgeving, hebben ontwerpers en toetsers behoefte aan een systeem waarmee de brandveiligheid van complexe bouwwerken beoordeeld kan worden. Met de implementatie van Fire Safety Science en Fire Safety Engineering kan mogelijk in deze behoefte worden voorzien. Bovendien zal het naar verwachting leiden tot meer innovatieve gebouwontwerpen en daarmee functioneren als een innovatiegerichte benadering van brandpreventie. In deze publicatie wordt daarom ingegaan op beleidsaspecten die van toepassing zijn op de implementatie van Fire Safety Science en Fire Safety Engineering in Nederland.

Hogere veiligheidskunde

En steekende de spuitpyp door de deur
Een onderzoek naar een instrument voor risico-inventarisatie en risicoevaluatie van repressief optreden door de brandweer.
Ed Oomes
Elke werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) te houden.
Voor de brandweer geldt hierop geen uitzondering. Met het Inventarisatiesysteem Arbeidsomstandigheden Brandweer (ISAB) is de koude organisatie (ondersteunings- en beheersorganisatie) te inventariseren, maar de repressieve (of warme) organisatie niet.
In dit onderzoek wordt verslag gedaan van het ontwikkelen van een RIE-instrument voor repressie.